AMB TU som una gran família

† Joan Planellas i Barnosell

Versión en castellano

Benvolguts, el diumenge, dia 10 de novembre, celebrarem un any més el Dia de l’Església Diocesana, una jornada que s’anomena també «Diada de Germanor». És el dia en el qual s’ofereix als creients de cada diòcesi la situació econòmica de l’Església diocesana i, a la vegada, es demana l’ajut econòmic necessari per al sosteniment de la mateixa.

El lema d’enguany és: «Amb tu som una gran família». La família fa pensar en el que ha de ser la comunitat cristiana, no per casualitat anomenem l’Església «família dels fills de Déu». La comunitat cristiana fa uns serveis a dintre i a fora d’ella mateixa en el camí de seguiment de Jesús. Els qui ens beneficiem i reconeixem el bé social que suposen i estem interessats que continuïn, hem de demostrar-ho. Net i clar. Davant d’una persona que coixeja serveixen de ben poc o de no res les teories de cafè. El que cal és aixecar-se i ajudar-lo a portar el feix i caminar.

En la família hi ha intercanvi de serveis. A voltes, es presenten situacions d’emergència: la mare s’ha posat malalta, el pare ha quedat sense feina o el fill gran es casa i ha de moblar el pis. Si la família és ben avinguda, tots hi són per un cap amb naturalitat. És que la família dóna quelcom únic: amor gratuït. El servei que costa fer vindrà a repèl o serà més planer, però l’afecte i la raó s’imposen i ningú no posa ordinadors o fulls de càlcul per anotar el servei que presta.

Reconec que és antipàtic barrejar estimació i diners. Aclarim, però les coses i toquem de peus a terra. El jove que es casa no es casa per diners, però necessita un lloc per viure i aquí l’economia hi té una paraula a dir. El mateix passa amb l’Església. Presta un servei que no es compra ni es ven, però ho fa amb uns mitjans humans que tenen el seu cost econòmic. I com que l’Església està formada per comunitats desiguals, cal que la comunió de fe i de vida es manifesti en la coresponsabilitat. Aquí ens n’aniríem a parlar dels vasos comunicants, però el bisbe no és mestre en física.

Cal dir que el moviment econòmic de la diòcesi es pot consultar a la pàgina web de l’arquebisbat, acomplint així la llei de transparència que se’ns demana. Fins i tot, en aquests moments es pot fer un ingrés directament a través d’aquesta pàgina web. Us invito a visitar aquesta pàgina i a adonar- vos dels diversos serveis i necessitats de la diòcesi.

No vull deixar de donar les gràcies a totes les persones que ajudeu l’Església. Segur que l’estimeu i la valoreu. A més, penseu que el to amb què a casa es parla de l’Església fa que se la valori d’una manera o altra. Se- guiu-la valorant i ajudant i treballeu perquè els vostres familiars i amics la valorin i l’estimin.

El diumenge de la «Diada de Germanor» és un dia assenyalat per a valorar, estimar i ajudar l’Església amb més generositat. Que Déu us ho pagui.

Ben vostre.

 

CONTIGO somos una gran familia

† Joan Planellas i Barnosell

Versió en català

Estimados, el domingo día 10 de noviembre celebraremos un año más el Día de la Iglesia Diocesana. Es el día en el que se ofrece a los creyentes de cada diócesis la situación económica de la Iglesia diocesana y, a la vez, se pide la ayuda económica necesaria para su sostenimiento.

El lema de este año es: «Contigo somos una gran familia». La familia hace pensar en lo que debe ser la comunidad cristiana, no por casualidad llamamos a la Iglesia «familia de los hijos de Dios». La comunidad cristiana lleva a cabo unos servicios dentro y fuera de ella misma en el camino de seguimiento de Jesús. Quienes nos beneficiamos y reconocemos el bien social que suponen y estamos interesados en que continúen debemos de- mostrarlo. Alto y claro. Ante una persona que cojea sirven de poco o de nada las teorías de café. Lo que hace falta es levantarse y ayudarle a llevar el peso y caminar.

En la familia hay intercambio de servicios. A veces, se presentan situaciones de emergencia: la madre se ha puesto enferma, el padre se ha quedado sin trabajo o el hijo mayor se casa y tiene que amueblar el piso. Si la familia es bien avenida, todos están para una sola finalidad. Es que la familia da algo único: amor gratuito. El servicio que nos tocará hacer será más costoso o más sencillo, pero el afecto y la razón se imponen y nadie cuantifica ni anota el servicio que presta.

Reconozco que es antipático mezclar estimación y dinero. Aclaremos, pues, las cosas y toquemos de pies en el suelo. El joven que se casa no lo hace por dinero, pero necesita un lugar para vivir y aquí la economía tiene una palabra que decir. Lo mismo ocurre con la Iglesia: presta un servicio que no se compra ni se vende, pero lo hace con unos medios humanos que tienen un coste económico. Y como la Iglesia está formada por comunidades desiguales es necesario que la comunión de fe y de vida se manifieste en la corresponsabilidad. Aquí podríamos hablar de los vasos comunicantes, pero el obispo no es maestro en física.

Hay que decir que el movimiento económico de la diócesis se puede consultar en la página web del arzobispado, cumpliendo así la ley de transparencia que se nos pide. Incluso, en este momento se puede hacer un ingreso directamente a través de esta página web. Os invito a visitarla y a daros cuenta de los diferentes servicios y necesidades de la archidiócesis.

No quiero dejar de dar las gracias a todas las personas que ayudáis a la Iglesia. Seguro que la amáis y la valoráis. Además, pensad que el tono con   el que se habla en casa de la Iglesia hace que se la valore de una manera o de otra. Continuad valorándola y ayudándola y trabajad para que vuestros familiares y amigos la valoren y la quieran.

El domingo de la Iglesia Diocesana es un día señalado para valorar, amar y ayudar a la Iglesia con más generosidad. Que Dios os lo pague.

Artículos Destacados