Amb tu, som una gran família

† Josep Àngel Saiz Meneses

Benvolguts/des: durant aquest curs 2017-2018 que hem començat, la nostra diòcesi s’ha plantejat diversos objectius d’acord amb el Pla Pastoral Diocesà vigent.

Versión en castellano

Benvolguts/des: durant aquest curs 2017-2018 que hem començat, la nostra diòcesi s’ha plantejat diversos objectius d’acord amb el Pla Pastoral Diocesà vigent.

Entre ells n’hi ha varis que es refereixen a la importància de la formació com a cristians enmig d’un món que canvia tant. D’una banda s’ha creat un equip que organitzi i coordini la formació permanent a la diòcesi, un equip àgil, itinerant, efectiu, que pugui oferir cursos monogràfics sobre temes de màxima actualitat o bé cursets sobre temes de fons. Hi ha un altre objectiu que es refereix a organitzar periòdicament un curs d’anunci de la fe en Jesucrist per a persones allunyades de la fe y per a les que no estan batejades. I un tercer és coordinar a nivell diocesà la pastoral prematrimonial i el treball dels acollidors de baptisme i elaborar els materials de suport per a aquesta aposta tan important per la pastoral familiar.

D’altra banda un altre objectiu molt important per al futur de les nostres comunitats és el de propiciar una coordinació eficaç entre la catequesi de comunió i els moviments infantils. La continuïtat després de la celebració dels sagraments de l’Eucaristia i la Confirmació i la seva articulació i coordinació amb els moviments infantils i juvenils podem dir que és una assignatura encara pendent a molts llocs. Al mateix temps és una qüestió de la màxima transcendència de cara al demà i ens hem d’aplicar a fons per a trobar camins de futur. En una línia similar, si bé del costat dels adults, tenim un altre objectiu: promoure i potenciar l’associacionisme laïcal, amb coordinació amb els moviments que afavoreixen la dimensió evangelitzadora dels laics. El Papa Francesc en l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, afirma que els laics són la immensa majoria del Poble de Déu i que ha crescut la consciència de la seva identitat i de la missió del laic en l’Església (cf. n. 102).

Finalment, hi ha un objectiu que es refereix a l’acció caritativa i social, molt important i significatiu en el moment actual i seguint el desig i la sensibilitat de tantes persones que col·laboren en les nostres Càritas: Organitzar i oferir a tots els àmbits de la pastoral i especialment a les parròquies, mitjans humans i materials per a l’acollida dels pobres i dels qui passen necessitat, així com atenció espiritual i un tracte personalitzat que faci possible la seva integració a les comunitats cristianes. No es tracta simplement de distribuir de forma mecànica lots de menjar o de roba, etc.; est tracta d’acollir un germà, d’atendre un germà no sols en els aspectes materials, sinó d’una manera integral.

Aquests objectius són una mostra de la intensa activitat de la nostra diòcesi tan en el camp de les celebracions com en el formatiu i el del servei i atenció a les persones. Uns objectius que ens ajuden a treballar coordinadament i en una mateixa direcció. Uns objectius que necessiten el recolzament de tots els diocesans, tan a nivell material com espiritual. Tal com ens ho recorda el lema d’enguany, «Amb tu som una gran família». Gràcies, doncs, un any més per la teva col·laboració en el sosteniment i recolzament a la vida de l’Església, de la que tu també formes part com a batejat i membre actiu. Rep la meva benedicció.

Artículos Destacados