Carta a l’Església Arxidiocesana de Barcelona

† Juan José Omella Omella

Versión en castellano

Benvolguts germans i germanes: un any més, en aquest Dia de l’Església Diocesana, us vull fer partícips de l’esforç que fem entre tots per mirar de fer real i creïble el principi de solidaritat i estimació entre tota la comunitat arxidiocesana.

Una comunitat cristiana que viu de la Paraula de Déu i de la força dels sagraments, particularment de l’eucaristia, necessàriament ha de donar un testimoni autèntic dels valors evangèlics. Per això, l’Església de Barcelona, a fi de dur a terme l’acció evangelitzadora que té encomanada, necessita tenir uns ingressos estables.

Un dels signes d’aquesta comunió, que fa que tots siguem i ens sentim una gran família diocesana, és el Fons Comú Diocesà. Amb l’esforç de totes les parròquies podem arribar a aquells que més ho necessiten. I aquest és certament un bon element de cohesió entre totes les parròquies. Al Fons Comú Diocesà, les parròquies hi aporten diners segons la seva capacitat i en reben segons la seva necessitat.

A més a més, la col·lecta de Germanor permet que els fidels, una vegada l’any, fem una aportació econòmica extraordinària per reforçar l’acció de l’Església arxidiocesana. Aquest gest de solidaritat fa que la nostra tasca sigui realment eficaç. En aquest llibret podreu veure amb detall què rebem i a què destinem tot allò que aportem.

Gràcies per la vostra solidaritat i generositat amb les vostres parròquies i amb l’arxidiòcesi.

 

Carta a la Iglesia Archidiocesana de Barcelona

† Juan José Omella Omella

Versió en català

Queridos hermanos y hermanas: un año más, en este Día de la Iglesia Diocesana, os quiero hacer partícipes del esfuerzo que hacemos entre todos para mirar de hacer real y creíble el principio de solidaridad y afecto entre todos los que integramos la comunidad arquidiocesana.

Una comunidad cristiana que vive de la Palabra de Dios y de la fuerza de los sacramentos, particularmente de la eucaristía, necesariamente ha de dar un testimonio auténtico de los valores evangélicos. Por este motivo, la Iglesia que camina en Barcelona, a fin de llevar a cabo la acción evangelizadora que tiene encomendada, necesita tener unos ingresos estables.

Uno de los signos de esta comunión, que hace que todos seamos y nos sintamos una gran familia diocesana, es el Fondo Común Diocesano. Con el esfuerzo de todas las parroquias podemos llegar a aquellos que más lo necesitan. Y este es ciertamente un buen elemento de cohesión entre todas las parroquias. Al Fondo Común Diocesano las parroquias aportan dinero según su capacidad y lo reciben según su necesidad.

Además, la colecta del Día de la Iglesia Diocesana permite que los fieles, una vez al año, hagamos una aportación económica extraordinaria para reforzar la acción de la Iglesia archidiocesana. Este signo de solidaridad hace que nuestra tarea sea realmente eficaz. En este folleto podréis ver con detalle qué recibimos y a qué destinamos todo aquello que aportáis.

Gracias por vuestra solidaridad y generosidad con vuestras parroquias y con la archidiócesis.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Artículos Destacados