Orgullosos de la nostra fe

† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida

"No em cap el menor dubte que la immensa majoria de catòlics estan contents i orgullosos de la fe que professen. Crist és el centre de la mateixa i motiva que les relacions humanes s’embolcallin en la felicitat d’allò que dona en caritat i de qui es dona en permanent servei."

Quan les paraules tenen diferents significats, acostumem a acudir al diccionari per poder triar aquella accepció que s’acomoda millor a allò que pretenem afirmar. Altres vegades ens dirigim a afamats pensadors perquè ens il·lustrin sobre un aspecte concret de la nostra intenció. Gairebé sempre recorrem també a un text bíblic per descriure una situació i per 
implicar la nostra vida d’acord a la fe que professem.

Al diccionari de la Real Acadèmia el terme orgull s’equipara a arrogància. Al de sinònims apareixen: supèrbia, envaniment, altivesa, arrogància, vanitat, presumpció... Dels pensadors, te-
nim una gamma àmplia per definir orgull i el seu adjectiu orgullós. Molts d’ells fan referència a les accepcions dels diccionaris que engrandeixen a la persona ratllant l’enaltiment del propijo. És un àmbit d’estricte desenvolupament egoista i d’oblit de l’accepció que la vincula amb la solidaritat.

Recorrent a sant Pau podem llegir: «Doncs el motiu del nostre orgull és el testimoni de la nostra consciència... ella ens assegura que procedim... amb la sinceritat i l’honradesa de Déu... espero que entengueu completament que som nosaltres el vostre motiu d’orgull, igual que vosaltres del nostre» (2 Cor 1, 12 ss.).

Amb aquestes paraules tenim resumida la intenció i l’expressió escrita de tot cristià que se sent a gust amb la seva fe perquè dona sentit a la seva vida i percep que proporciona felicitat a milions de persones que lliuren la seva vida al servei dels altres. La comparació es dona entre membres de la comunitat que competeixen en la generositat y eviten mirar-se només a sí mateixos. Que s’alegren de l’autenticitat dels altres i prometen la superació dels egoismes per sentir orgull de les conseqüències de la pròpia fe, que es tradueix en la caritat sense límits i per sempre.

No em cap el menor dubte que la immensa majoria de catòlics estan contents i orgullosos de la fe que professen. Crist és el centre de la mateixa i motiva que les relacions humanes s’embolcallin en la felicitat d’allò que dona en caritat i de qui es dona en permanent servei. Un any més sol·licitem de tots els qui desenvolupen la seva obligació de batejats, l’augment de la responsabilitat de les nostres obres perquè la comunitat eclesial pugui oferir al món fruits de bones obres perquè qualsevol se senti feliç amb l’atenció i el servei que la nostra activitat repercuteix en els altres. No hi ha major glòria ni major orgull que la lloança a Déu i la dedicació al proïsme. Això és el que fa l’Església cada any passant comptes, presentant les seves obres que beneficien a tothom i demanant la justa col·laboració perquè mai s’aturi en aquest admirable servei a tota la societat.

 

Orgullosos de nuestra fe

† Salvador Giménez Valls

Obispo de Lleida

"No me cabe la menor duda de que la inmensa mayoría de católicos están contentos y orgullosos de la fe que profesan. Cristo es el centro de la misma, que motiva que las relaciones humanas se envuelvan en la felicidad del que da en caridad y de quien se da en permanente servicio."


Cuando las palabras tienen varios significados, solemos acudir al diccionario para poder escoger aquella acepción que se acomoda mejor a lo que pretendemos afirmar. Otras veces, nos dirigimos a afamados pensadores para que nos ilustren sobre un aspecto concreto de nuestra intención. Casi siempre recurrimos también a un texto bíblico para describir una situación y para implicar nuestra vida con arreglo a la fe que profesamos.

En el diccionario de la Real Academia el término orgullo esequiparado a arrogancia. En el de sinónimos aparecen: soberbia, engreimiento, altanería, arrogancia, vanidad, presunción... De los pensadores, tenemos una gama amplia para definir orgullo y su adjetivo orgulloso. Muchos de ellos hacen referencia a las acepciones de los diccionarios que agrandan a la persona rayando en el enaltecimiento del propio yo. Es un ámbito de estricto desarrollo egoísta y olvido de la acepción que la vincula con la solidaridad.

Recurriendo a san Pablo podemos leer: «Pues el motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia [...] ella nos asegura que procedemos [...] con la sinceridad y la hon-
radez de Dios [...] espero que entendáis completamente que somos nosotros vuestro motivo de orgullo, lo mismo que vosotros el nuestro» (2 Cor 1,12 ss.).

Con estas palabras, tenemos resumida la intención y la expresión escrita de todo cristiano que se siente a gusto con su fe porque da sentido a su vida y percibe que proporciona felici-
dad a millones de personas que entregan su vida al servicio de los demás. La comparación se da entre miembros de la comunidad que compiten en la generosidad y evitan el ensi-
mismamiento. Que se alegran de la autenticidad de los otros y prometen la superación de los egoísmos para sentir orgullo de las consecuencias de la propia fe, que se traduce en la
caridad sin límites y para siempre.

No me cabe la menor duda de que la inmensa mayoría de católicos están contentos y orgullosos de la fe que profesan. Cristo es el centro de la misma, que motiva que las relaciones
humanas se envuelvan en la felicidad del que da en caridad y de quien se da en permanente servicio. Un año más solicitamos de todos que desarrollen su obligación de bautizados en el aumento de la responsabilidad de nuestras obras para que la comunidad eclesial pueda ofrecer al mundo frutos de buenas obras para que cualquiera se sienta feliz con la atención y el servicio que nuestra actividad repercute en los demás. No hay mayor gloria ni mayor orgullo que la alabanza a Dios y la dedicación a los semejantes. Eso es lo que hace la Iglesia cada año dando cuentas, presentando sus obras que benefician a todos y pidiendo la justa colaboración para que nunca se detenga este admirable servicio a toda la sociedad.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Artículos Destacados