AMB TU, som una gran família

† Salvador Giménez Valls

Versión en castellano

Benvolguts diocesans: es molt encoratjador tornar a recordar-vos la definició de la nostra Església com una gran família. Ho hem fet aquests últims anys com a portada per a la celebració del Dia de l’Església Diocesana/Diada de Germanor el segon diumenge de novembre. Cada any posem un accent especial en aquesta relació lluminosa d’Església-família. En aquesta ocasió es parla de la implicació personal de cada cristià en el present i cap el futur. Deixa la porta oberta per a qualsevol que empatitzi amb la nostra institució.

«Sense tu no hi ha present. Amb tu hi ha futur». És una frase que profunditza en els aspectes que impliquen a cada membre en el desenvolupament de la seva comunitat, sigui familiar o eclesial. Té un clar i directe contingut pensant en el temps: Actualment, i sempre, necessitem a tothom, no sobra ningú, no pot excloure’s a cap persona per petita que sigui la seva col·laboració, ja sigui en temps dedicat, en facultats utilitzades o en recursos econòmics aportats. Mirant el futur desitgem comptar amb cadascun per continuar el mandat de Jesús en l’amor, en el perdó, en el servei i en l’anunci de la salvació a tots els pobles.

La unió d’aquestes dues realitats, la familiar i l’eclesial, no és una novetat d’aquests últims anys. No vull citar textos dels primers segles. Em conformo en recordar dues frases del Concili Vaticà II: «Per això, la família cristiana… manifestarà a tothom la viva presència del Salvador en el món i l’autèntica naturalesa de l’Església…» (GS 48); també en el decret sobre l’Apostolat dels laics (AA, 11): «(La família) Complirà aquesta missió… si es presenta com un santuari familiar de l’Església, si pren part del culte litúrgic… si practica activament l’hospitalitat, promou la justícia i altres obres bones al servei de tots els germans…». En aquest mateix sentit tenim abundants textos de sant Joan Pau II, de Benet XVI i de l’actual papa Francesc. Il·lustren amb molta clarividència la imatge familiar de la comunitat eclesial.

En aquesta Jornada també fem palesos els nostres propis recursos, com els rebem i a quines finalitats els dediquem. Donem comptes i expliquem les activitats que porta a terme l’Església. De la mateixa manera que ho fa una família quan en les seves reunions planifica els propis recursos i es detallen les seves tasques i responsabilitats.

A més a més de les obligades justificacions econòmiques, volem demanarvos a tothom oracions constants a favor de l’Església. És la fonamental implicació de qualsevol cristià en la marxa present i futura de la comunitat eclesial que, amb l’assistència de l’Esperit Sant, se sentirà segura fins el final dels temps. També demanem que augmenti l’estima cap a ella, mare i mestra de tots.

Per últim és necessari agrair la feina i l’aportació econòmica de molts per a benefici de tothom. Expressem aquesta gratitud cada any. No molesta repetirho, al contrari és un deure de justícia donar a conèixer a la nostra societat el compromís de tanta gent. Com a bisbe prego a tots que seguiu en el camí de l’ajuda material i de la col·laboració personal.

 

Somos una gran familia CONTIGO

† Salvador Giménez Valls

Versió en català

Queridos hermanos y hermanas: un año más, en este Día de la Iglesia Diocesana, os quiero hacer partícipes del esfuerzo que hacemos entre todos para mirar de hacer real y creíble el principio de solidaridad y afecto entre todos los que integramos la comunidad arquidiocesana.

«Sin ti, no hay presente. Contigo hay futuro» es una frase que profundiza en los aspectos que implican a cada miembro en el desarrollo de su comunidad, sea familiar o eclesial. Tiene un claro y directo contenido pensando en el tiempo: en la actualidad, y siempre, necesitamos a todos, no sobra nadie, no puede excluirse a ninguna persona por pequeña que sea su colaboración, ya sea en tiempo dedicado, en facultades utilizadas o en recursos económicos aportados. Mirando el futuro deseamos contar con cada uno para continuar el mandato de Jesús en el amor, en el perdón, en el servicio y en el anuncio de la salvación a todos los pueblos.

La unión de estas dos realidades, la familiar y la eclesial, no es una novedad de estos últimos años. No quiero citar textos de los primeros siglos.

Me conformo con recordar dos frases del Concilio Vaticano II: «Por eso, la familia cristiana (...) manifestará a todos la viva presencia del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la Iglesia» (GS, n. 48); también en el decreto sobre el Apostolado de los laicos (AA, n. 11): «(La familia) cumplirá esta misión (...) si se presenta como un santuario familiar de la Iglesia, si toma parte del culto litúrgico (…) si practica activamente la hospitalidad, promueve la justicia y demás obras buenas al servicio de todos los hermanos». En este mismo sentido tenemos abundantes textos de san Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del actual papa Francisco que ilustran con mucha clarividencia la imagen familiar de la comunidad eclesial.

En esta jornada también damos cuenta de nuestros propios recursos, cómo los recibimos y a qué finalidades los dedicamos. Damos cuentas y explicamos las actividades que realiza la Iglesia. Del mismo modo que lo hace una familia cuando en sus reuniones planifica los propios recursos y se detallan sus quehaceres y responsabilidades.

Además de las obligadas justificaciones económicas, queremos pedir a todos oraciones constantes en favor de la Iglesia. Es la fundamental implicación de cualquier cristiano en la marcha presente y futura de la comunidad eclesial que, con la asistencia del Espíritu Santo, se sentirá segura hasta el final de los tiempos. También pedimos que se aumente el cariño hacia ella, madre y maestra de todos.

Por último, es necesario agradecer el trabajo y la aportación económica de muchos para beneficio de todos. Expresamos esta gratitud cada año. No molesta repetirlo, al contrario, es un deber de justicia dar a conocer a nuestra sociedad el compromiso de tanta gente. Como obispo ruego a todos que sigáis en el camino de la ayuda material y de la colaboración personal.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Artículos Destacados